NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Devica - Ljubavni horoskop

Otkrijte kakav je vas ljubavni horoskop kao i slaganje vaseg znaka sa ostalim zodijackim znacima.

Devica - Ljubavni horoskop

<p>

<img alt="horoskop,horoskopski znak devica,devica ljubavni horoskop,ljubavni horoskop,ljubavni horoskop devica" height="150" src="http://content.beomedia.com/media/images/virgo28.jpg" width="150" /></p>

<p>

<strong>ONA</strong> je nenametljiva, korektno obu&#269;ena, deluje hladnom otmeno&scaron;&#263;u. Udaje se kasnije jer pažljivo bira muža, cilja ne onoga iz vi&scaron;eg dru&scaron;tva. Povu&#269;ena je i nikad ne&#263;e pasti u prvoj igri, odmerava namere i postupke, &#269;uva odstupnicu. Neupadno i podozrivo upore&#273;uje, smeje se erosu starijih, racionalnim stavom komplikuje sentimentalne odnose, pa partner obi&#269;no gubi strpljenje. Kad se borba rasplamsa ona pobegne i - žali. &Scaron;tedi se, erotski &#269;ista i mutna, strast je nemože zaneti, poljubac ne i&scaron;&#269;ekuje. U novije doba lak&scaron;e poklekne posle strpljivih dokazivanja udvara&#269;a. U braku su ose&#263;anja hladna, teže za&#269;e&#263;e. &#268;esto je žrtva dužnosti majke, drugarice, ljubavnice. Po&scaron;to je nepopravljivo propustila vi&scaron;e prilika odlu&#269;i se na intimne veze, i to opet posle dugih priprema &scaron;to bi i slep primetio. U barku je važno vedro raspoloženje, korektan ton, bez eksperimenata, o intimi da se uop&scaron;te ne diskutuje. Ponekad je važna kuhinja, jer kod nje &#269;esto &quot;ljubav ide kroz stomak&quot;. Jo hladna, tesna, neuigrana. Ova ruža ispod trna, &#263;erka iskustva, verna je mužu jer analizira &quot;&Scaron;ta li &#263;e ljubavnik misliti&quot;, a postaje neverna kad je nesretna i u bezizlaznoj situaciji. Ne trpi brutalan napad, radije masturbacija ili blud za novac. Potreban joj je drug koji &#263;e je prihvatiti za ruku, i koji zna onu &quot;sve u svoje vreme&quot;.<br />

<br />

<strong>ON</strong> je hladni skeptik i mora dvostruko da pazi na izbor. Preterano posmatra, analizira i pronalazi nedostatke pa tako stvar iskomleksira. U ljubavi nema dubine, u erosu nema topline, cepidla&#269;i erotske odnose i prisiljen je da glumi strast. Polni odnosi su veoma higijenski, ali analiziranje ga lako dovede do ose&#263;aja neukusa (koitus nije estetski &#269;in) &scaron;to mu na kraju pokvari užitak. Drži vernost; do raskida može do&#263;i posle dužih veza sa saradnicom na radnom mestu. Od žene zahteva previ&scaron;e, a sam toliko ne daje. Zaviruje u kuhinju, bavi se sitnicama i kad se odnosi pokvare te&scaron;ko je utvrditi koji je partner zaista kriv. Voli precizan ispitiva&#269;ki rad i ako se i žena bavi sli&#269;nim poslom brak &#263;e biti trajan. Sre&#273;uje materijale i drago mu je ako žena to zna da ceni. Po&scaron;tuje ženu ali u starije dane poželi i da klizne da mu ne bi rekli &quot;&scaron;onja&quot;. Li kriv, dug, za trajnu ljubav &#269;esto kriv. Naj&#269;e&scaron;&#263;e mora da balansira izme&#273;u gnjavatora i papu&#269;ara. Potrebna mu je tiha i vredna žena sa minimumom erotike.<br />

<strong><br />

Slaganje Device sa ostalim znacima Zodijaka</strong><br />

<br />

<strong>DEVICA - OVAN</strong><br />

<br />

Vatra (Ovan) slabo zagreva obalu (Devica), malo peska gasi vatru sigurnije od vode. Odnos je delikatan, skoro uvek postoji intelektualni nesklad, te&scaron;ko se mogu usaglasiti pogledi i prohtevi, sva&#273;e zbog nervoze ili bolesti. Ovan je osetljiv na prigovore koje Devica osnažuje dokazima. Ako je u ovoj kombinaciji Devica mu&scaron;karac, lako &#263;e podle&#263;i volji žene Ovna i postati papu&#269;ar, koji &#263;e dosadno zabadati nos u kuhinju. U intimnim odnosima te&scaron;ko je usaglasiti brzinu i toplinu. Samo vrlo dobri aspekti planeta mogu zajedni&#269;ki život donekle popraviti. Najgore je ako Ovan prigovara na frigidnost, a Devica na prostotu; brak tada puca. Da bi se iskopleksirani brak spasio, najbolje je tražiti izlaz u radovima, poslovima, uzajamnosti zanimanja, itd. a o erotici neka brinu sretniji.<br />

<br />

<strong>DEVICA - BIK</strong><br />

<br />

Busen (Bik) na obali (Devica) ili zemlja na zemlji se prožimaju i nadopunjuju, sve su varijante harmoni&#269;ne. Zajedni&#269;ki rad na ekonomiji, naro&#269;ito ba&scaron; zemlji, veoma zbližuje du&scaron;e. Oba partnera vole prirodu, cve&#263;e, njive, plodove, sukobi su retki i lako popravljivi. U koitusu ne traže previ&scaron;e, zadovoljavaju se sa uhodanim odnosima. Iskre vatre ne lete, njivama je potrebna voda. U starijim danima, ovo su parovi koji nedeljom popodne obavezno idu u krevet na sve&#269;anu igru. Radnim danom skoro redovno ne&scaron;to unesu u ku&#263;u.<br />

<br />

<strong>DEVICA - BLIZANCI</strong><br />

<br />

Pesak u o&#269;ima javnosti. Ova dva znaka su na priredbama svuda zajedno; u ku&#263;i eros nema dubinu, razlika je u brzini uzbu&#273;ivanja, pri aktu nekad i povreda ukusa. Devica je na to osetljivija pa traži da se negde izjada. Ako je Merkur (vladaju&#263;a planeta oba znaka) u lo&scaron;im aspektima do&#263;i &#263;e do razlaza. Veze nisu jake pa to pro&#273;e skoro bezbolno. Oba znaka lako i brzo reaguju, ponekad se razi&#273;u samo zato &scaron;to jedan želi koitus ujutro, a drugi uve&#269;e. Orgazma ina&#269;e nema. Ali oni su na istoj strani kad je u pitanju biznis, prakti&#269;an život i dnevne potrebe.<br />

<br />

<strong>DEVICA - RAK</strong><br />

<br />

Ovaj par je zaista lepo spolja gledati. &#268;isti izvor (Rak) na obali (Devica); ispod povr&scaron;ine i malo dalje od ku&#263;e tu je ipak ne&scaron;to mutno. Erotske veze nisu jake ni izazovne kao &scaron;to oni žele da ih prikažu. U samoj igri Devica napravi neke nedoli&#269;ne radnje, &scaron;to vre&#273;a dubinsku intimu Raka. Sumnje su ovde opasan drug i bolje je da ne ispituju pro&scaron;lost, ma&scaron;ta sve uveli&#269;a. Pitanje zdravlja, ku&#263;e, ishrane, ekonomije i sl. ih jako vezuje i stvaraju sretan brak ukoliko Mesec (vladaju&#263;a planeta Raka) nije u lo&scaron;em aspektu sa Merkurom (vladaju&#263;om planetom Device).<br />

<br />

<strong>DEVICA - LAV</strong><br />

<br />

Svetlo (Lav) se na obali (Devica) dobro afirmi&scaron;e. &Scaron;to Lav suvi&scaron;no gubi to Devica bez napora dobija. Ovde se dobro zna ko kosi a ko vodu nosi. Ako je Devica mu&scaron;ko onda evo papu&#269;ara. Lav je velikodu&scaron;an, optimista, a Devica &scaron;krti pesimista, ali &scaron;tede i rade zajedno, pa se materijalno umeju usaglasiti. Drže se dru&scaron;tvenih konvencija, a ako su protiv režima zabavljaju se kritikuju&#263;i ga. Od erosa ne o&#269;ekuju mnogo, a nebi ni dobili. Bolje je ako je Lav mu&scaron;ko, jer &#263;e u protivnom ljudi re&#263;i: Ona ga je oženila.<br />

<br />

<strong>DEVICA - DEVICA</strong><br />

<br />

Idimi - do&#273;imi, previ&scaron;e sitnica skriva eros, podno&scaron;ljivi su, orgazam im je smi&scaron;ljen, uz minimum dobrih okolnosti ovakva veza ostaje trajna. &quot;Pa &scaron;ta bi ljudi rekli da se sad odjednom razi&#273;u?&quot;. Rad sa zemljom, plodovima, cve&#263;em, florom i faunom, doprinosi sre&#263;i. Farmacija, ekonomija, statistika ili studijske analize (npr. život insekata i gmizavaca i sl.) silno ih zbližava. Ne &#269;eznu za visinama, potrebno im je veoma malo da bi bili sretni; ali ako je Merkur (njihova vladaju&#263;a planeta) u lo&scaron;im aspektima, zajednica prerasta u zamaranje, hlade se, kreveti se odvajaju i &#269;ekaju mali potres pa da se mirno razi&#273;u.<br />

<br />

<strong>DEVICA - VAGA</strong><br />

<br />

U ovim vezama zaista retko dolazi do prerane defloracije. Jer kako da se zagreju lahor (Vaga) i pesak (Devica)?! Ova se veza naj&#269;e&scaron;&#263;e ostvaruje iz ra&#269;una; zbog položaja, imanja, trgovine. Ljubljenje je de&#269;ije, ne umeju da na&#273;u dublje uživanje. Veze mogu biti zna&#269;ajne samo ako unutra&scaron;nje planete prave dobre aspekte sa Suncem partnera. Ako su me&#273;utim Venera i Merkur (vladaju&#263;e planete ova dva znaka) u lo&scaron;em aspektu, vezu od po&#269;etka prati laž, i neverstvo je, &#269;ini nam se, normalna posledica. Ponekad se razvode zbog poslova, svako na&#273;e svog novog partnera, a veza i dalje traje. Ponekad se može ostvariti i bra&#269;na zamena.<br />

<br />

<strong>DEVICA - &Scaron;KORPIJA</strong><br />

<br />

Pesak (Devica) i reka (&Scaron;korpija) se me&#273;usobno pre&#269;i&scaron;&#263;uju. To važi za ova dva tipa koja se uzajamno unapre&#273;uju, naro&#269;ito ako se bave nekim istraživa&#269;kim radom. Razlike u seksu su me&#273;utim prevelike. &Scaron;korpija je strastvena, ali on nekako udesi koitus da sam sebe zadovolji. Tako intelektualna veza ostaje &#269;vrsta, jer Devica nema &scaron;ta da prigovori, a &Scaron;korpija se ne bavi sitnicama. Bolje je ako Devica prikuplja materijale, a &Scaron;korpija ih povezuje. Jo&scaron; je bolje ako imaju zajedni&#269;ka putovanja. Samo ako su aspekti Merkura i Marsa (njihovih vladaju&#263;ih planeta) lo&scaron;i, brzo &#263;e do&#263;i do prekornih re&#269;i. Devica &#263;e pognuti glavu ali ne zna da prekine gun&#273;anje, a &Scaron;korpija odlu&#269;no traži izlaz iz netrpeljivosti.<br />

<br />

<strong>DEVICA - STRELAC</strong><br />

<br />

Jedan hladi (Devica), drugi greje (Strelac). Ipak imaju ne&scaron;to zajedni&#269;ko, udrobljeno, sitno i krupno, ispitiva&#269;ko. Seks ih ne vezuje, ali se neverovatno razumeju na sporednom koloseku -upravo na skretnicama. Oboje su pokretni, rado putuju, idu u turiste, lov i more, u&#269;enja, filozofiranja, ponekad i religija. Samo ako su lo&scaron;i aspekti Merkura i Jupitera (njihovih vladaju&#263;ih planeta) u uporednom horoskopu, onda izbija ideolo&scaron;ki sukob. Ako je Devica mu&scaron;karac, on ženu Strelca ne zadovoljava, ali je veza ipak trajnija nego u suprotnom slu&#269;aju.<br />

<br />

<strong>DEVICA - JARAC</strong><br />

<br />

Pesak (Devica) se drži za kamen (Jarac) sve dok ga vis-major ne odvoji. Seksualne veze su hladne i trajne. Smi&scaron;ljeno i bez uzbu&#273;enja zapo&#269;inju prvi kontakt, ljubljenje je nekako konvencionalno, koitus je &#269;ista dužnost. U braku ostaju verni, pogotovo ako se bave ekonomijom, prirodom, zemljom, astronomijom i sl. U radu im kriti&#269;ki stavovi pomažu da stvari dalje usaglase. U sudbonosnim trenucima ostaju &#269;vrsto vezani kao pesak koga pritisak pretvara u kamen. Devica vi&scaron;e trpi, pot&#269;injena je, ali Jarac ne beži od obaveza, samoprekorno ide do kraja života.<br />

<br />

<strong>DEVICA - VODOLIJA</strong><br />

<br />

Pesak (Devica) sa oblakom (Vodolijom) ide samo dok duvaju vetrovi. U miru se oni ne podnose. Devica &scaron;tedi i sre&#273;uje, a Vodolija neodgovorno razbacuje. Prijatni eros samo naleti pa brzo nestane; zatim stradaju nervi ili se jedan partner prosto pokvari. Ako su Merkur i Uran (vladaju&#263;e planete ova dva znaka) u lo&scaron;em aspektu, jedan drugome lome nerve i kona&#269;an slom nije daleko. Saradnja može biti dobra na misaonom ili umetni&#269;kom polju. Reforme, medicina, botanika, socijalni problemi i sl. Seksualni odnos je proma&scaron;en, naglo se rasplinjuje i nestaje.<br />

<br />

<strong>DEVICA - RIBE</strong><br />

<br />

Morska pe&scaron;&#269;ana obala (Devica) je prijatna stvar, miluje ga svaki talas (Ribe). Ove tipove spajaju intimne du&scaron;evne veze, traže vi&scaron;e ideala, nebeskih i zemaljskih; ispituju i nekorisne figure Veneris, nebi li eros prikazali vi&scaron;im nego &scaron;to ga telesno mogu imati. Naj&#269;e&scaron;&#263;e su žrtve jedan drugoga, naro&#269;ito ako je jednom od njih naru&scaron;eno zdravlje. Korisna im je saradnja na nekom op&scaron;tem idealu, minucioznom poslu, govornim razonodama, diskretnim pisanjima. Zbog ideolo&scaron;kih razlika jedan mora da ispa&scaron;ta, a drugi da popravlja stvar. Posve&#263;uju se drug drugu, kad spolja&scaron;nji uticaji gurnu jednoga automatski se uznemiri i drugi. Ne&#269;ujni intimni život gra&#273;anina, pun zanimljivih detalja; seks ponekad inspirator.</p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: horoskop devica devica ljubavni horoskop horoskop horoskopski znak devica ljubavni horoskop ljubavni horoskop devica