NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Lav - Ljubavni horoskop

Otkrijte kakav je vas ljubavni horoskop kao i slaganje vaseg znaka sa ostalim zodijackim znacima.

Lav - Ljubavni horoskop

<p>

<img alt="horoskop lav,lav ljubavni horoskop,horoskop,horoskopski znak lav,ljubavni horoskop,ljubavni horoskop lav" height="150" src="http://content.beomedia.com/media/images/leo28.jpg" width="150" /></p>

<p>

<strong>ONA</strong> ima vi&scaron;e harmoni&#269;nih proporcija nego same lepote, zdrav i aktivan seks, svetao ten, siguran pogled, opu&scaron;tene grudi, upadljivi pokreti i garderoba. Kao kraljica osvaja neodoljivom inicijativom, a &#269;esto drži jednog mu&scaron;karca u rezervi. Bez predrasuda, kompromisa ili kompleksa, ne zagreva se previ&scaron;e, ne obazire se na tra&#269;, slobodna je i ne&#263;e lako posrnuti. Verna iz ponosa, nevernog mu&scaron;karca napu&scaron;ta bez osvete. Traži kompletnu ljubav, muž &#269;esto mora da sledi njeno vo&#273;stvo, &#269;ak i u krevetu. Ljubav ne ume da kruje. Ponekad padne na titule, krupne poklone, sjaj, ili ako udvara&#269; pogodi njene bogate mu&scaron;ice. Dobro oceni dokle može da ide, &#269;ak i pri vinu. Nije ljubomorna. Ne ceni plitke komplimente. Direktno prihvati ili odbije. Ne brine da li je u erotskom smislu sve u redu. Jo topla jednaka po svojoj dubini, zidovi jaki, sve drži pod kontrolom. Imponuje u kuhinji, hvali sinove, pa i muža koji postaje ili nov&#269;ar ili papu&#269;ar.<br />

<br />

<strong>ON</strong> je jakih na&#269;ela kojima mu&#269;i okolinu. Voli fasadu, formu, dostojanstvo. Prelazi preko ogovaranja; ponos može trpeti, ali on ostaje dobar roditelj i bra&#269;ni drug, makar i formalno. Vi&scaron;e mu je stalo do &#269;asti nego do erotike. Porodica je gra&#273;anska dužnost; pri ulasku u brak bri&scaron;e sve ranije avanture i ne želi da zna za ženine. Taj pater familias nije ljubomoran, sve je pitanje ponosa. U njemu je moralna i fizi&#269;ka za&scaron;tita; traži ženu koju može sa ponosom da prikaže u javnosti, a koju ugo&scaron;&#263;ava kod ku&#263;e. U ku&#263;i pridaje zna&#269;aj sitnicama, a u javnosti samo krupnim stvarima. Vrlo je važan start u ljubavi. Veran je, ali mu je ponekad potrebna ljubavnica da bi se proverio. Li ja&#269;i, tup, glup, a ljubavnik je ako ima Veneru u blizini Sunca. Ina&#269;e ceni uvek status quo.<br />

<br />

<strong>Slaganje Lava sa ostalim znacima Zodijaka</strong><br />

<br />

<strong>LAV - OVAN</strong><br />

<br />

Plamen (Ovan) i svetlo (Lav) svuda idu zajedno i bojazni nema. Zajedni&#269;ke akcije, ambicije, javni poslovi, sve unapre&#273;uje bra&#269;ni život, jedan drugoga guraju na vi&scaron;i hijererhijski stepenik svetla i &#269;asti. Eros je uredan i &#269;ist, nenametnuta vrednost, jasan poredak u poslovima, odnos u polovima. Ljubljenje i polni &#269;in su kao prirodni fenomen, bez perverzija, veza postaje prirodna dužnost. Nema previ&scaron;e ljubljenja, koitus intenzivan, istovremen, dovr&scaron;en, pa iako kratak ostavlja lepe uspomene. Po&scaron;to je uzajamno poverenje podjednako &#269;vrsto, brzo se prelazi na dnevne zadatke.<br />

<br />

<strong>LAV - BIK</strong><br />

<br />

Zemlja (Bik) je ovde, a Sunce (Lav) daleko. Bik teži da koristi partnerov sjaj i &#269;ast za prakti&#269;no probijanje, a Lav ho&#263;e da vlada, ali Bik je težak za to i ne želi da bude gonjen. Ako su izolovani od bujnog dru&scaron;tva onda &#263;e ih vezati &quot;svoja ku&#263;ica svoja slobodica&quot; gde &#269;ast i novac jo&scaron; stoje zajedno. Ova veza nema mnogo smisla ali je kao principijalno važna. Bolje je ako je Lav muž, jer on ne analizira nepotpunost erosa, a žena Bik &#263;e mo&#263;i da trpi, pa &#263;e brak potrajati.<br />

<br />

<strong>LAV - BLIZANCI</strong><br />

<br />

Dim (Blizanci) na svetlu (Lav) je lep&scaron;i, svetlo bez dima prazno. Velike su ovde razlike erosa i psihe, za javnost fatamorgana. Brak volje (Lav) i intelekta (Blizanci), oslobo&#273;eni su svih predrasuda, ose&#263;anja nisu duboka, ljubomori tu nema mesta, oni su sretni jer stvari gledaju realno. Nadopunjuju se u javnom radu, dru&scaron;tvu, izletima, &scaron;koli, nastupima. Naravno je da &#263;e Lav imati vode&#263;u ulogu, a Blizanac biti pomaga&#269;, sufler; zlu ne trebalo i papu&#269;ar. Erotska strana ne&#263;e biti u redu (naro&#269;ito Lava), ali Blizanac nema zahteva, a Lav ne&#263;e da stvar komentari&scaron;e. Pred o&#269;ima javnosti to ponekad li&#269;i na brak snobova.<br />

<br />

<strong>LAV - RAK</strong><br />

<br />

To su majka (Rak) i otac (Lav), oboje brižni, oboje zapaženi; obasjan izvor. Dobro u&#269;e bra&#269;nu dužnost, koitus duži ali bez nadigravanja; to je kao dužnost ili svetinja. Rak je vrlo oprezan i dopunjuje neopreznost Lava. Rak &#269;uva i konzervira, u njegovom krilu se Lav odmara. Prirodnije je ako je Rak žena. Ovo je par koji ide rano na spavanje, ima sre&#273;enu porodicu, produžava trajnost bra&#269;nog ure&#273;enja bez potresa i ekscesa. Ako slu&#269;ajno do&#273;e do nesporazuma to nikako ne&#263;e iza&#263;i u javnost. Ako je Lav žensko, onda je Rak mu&scaron;karac &#269;lan papu&#269;arskog udruženja, ali ne i rogonja.<br />

<br />

<br />

<strong>LAV - LAV</strong><br />

<br />

Brzo se odlu&#269;e i naglo usko&#269;e u brak. Pojavljuju se zajedno ruku pod ruku, duplo svetlo (Lav) treba da fascinira javnost. Erotski spoj snažan pa probude kom&scaron;iluk. Strast ipak nije dovoljna da bi se održao poredak, ali spolja se to ne vidi. Prirodno su optimisti, ljubomoru ne izražavaju, mnogo pri&#269;aju ali se ne kritikuju. Ako jedan od njih ima lo&scaron;e aspekte sa Suncem (vladaju&#263;om planetom Lava) njegov hoh&scaron;tapleraj može da dovede u nered ku&#263;ne finansije i ste&#269;eni ugled se polako ru&scaron;i, pa javnost tada rado pravi viceve na njihov ra&#269;un. Oni se prave da to ne &#269;uju.<br />

<br />

<strong>LAV - DEVICA</strong><br />

<br />

Svetlo (Lav) se na obali (Devica) dobro afirmi&scaron;e. &Scaron;to Lav suvi&scaron;no gubi to Devica bez napora dobija. Ovde se dobro zna ko kosi a ko vodu nosi. Ako je Devica mu&scaron;ko onda evo papu&#269;ara. Lav je velikodu&scaron;an, optimista, a Devica &scaron;krti pesimista, ali &scaron;tede i rade zajedno, pa se materijalno umeju usaglasiti. Drže se dru&scaron;tvenih konvencija, a ako su protiv režima zabavljaju se kritikuju&#263;i ga. Od erosa ne o&#269;ekuju mnogo, a nebi ni dobili. Bolje je ako je Lav mu&scaron;ko, jer &#263;e u protivnom ljudi re&#263;i: Ona ga je oženila.<br />

<br />

<strong>LAV - VAGA</strong><br />

<br />

&#268;isti i jasni odnosi poverenja &scaron;to ve&#263; pri prvom susretu blista u o&#269;ima. Brzo se otkriju i povere; strast nije prvi vodi&#269;, ni kasnije ne traže sve finese erotske igre, iako su sposobni da dožive ono najvi&scaron;e. U braku im je glavna pažnja usredsre&#273;ena na glas u javnosti. Ako su bez dece lako se može desiti da prihvate tu&#273;e dete. Javna priznanja, rad u nauci ili umetnosti popunjava im praznine u du&scaron;i, a ako toga nema moraju biti turisti. U braku ostaju stalno verni i ophode se sa pažnjom.<br />

<br />

<strong>LAV - &Scaron;KORPIJA</strong><br />

<br />

Oba tipa su jake volje, ali takve da se nekako mimoilaze. U mladosti je jaka strast, to ih privu&#269;e, kasnije se nadme&#263;u i stvar upropaste. Koitus je silan, tako da ga žena ne može nikad zaboraviti. Ali ovo je ipak klasi&#269;no nepovoljan odnos: silne volje i velike nevolje. Ako su aspekti dobrih planeta dobri, ostaju &#269;vrsto vezani ceo život, ali ako nisu onda jedan gubi ljubav i ostaje zale&#273;en do kraja života. Aspekti vladaju&#263;ih planeta ova dva znaka Sunca i Marsa, ako su dobri izdrže u zajedni&#269;kim službama, ali ako su lo&scaron;i može do&#263;i &#269;ak i do ubistva. Lo&scaron;i aspekti ina&#269;e donose intrige, nasilje, despotizam, slom. Bez uvida u horoskop, igra se ne bi trebala zapo&#269;injati.<br />

<br />

<strong>LAV - STRELAC</strong><br />

<br />

Svetlo (Lav) i žar (Strelac) se upotpunjuju. Erotski odnosi topli, koitus snažan i &#269;ist. Drug druga podiže, vernost u braku, zajedni&#269;ka putovanja, saglasnost ideologija, javna &#269;ast i položaj. Sve ovo je jo&scaron; vi&scaron;e izraženo ako su aspekti Sunca i Jupitera (vladaju&#263;ih planeta ova dva znaka) jaki, dobri pa &#269;ak i lo&scaron;i. Oni se vežu moralnim i prirodnim zakonima, ili zakonska ljubav ili ona slobodna prirodna, nikad laži. Lav je glavni gospodar, ali Strelac zato ne trpi, život te&#269;e bez iluzija; prati ih stalno neka svežina.<br />

<br />

<strong>LAV - JARAC</strong><br />

<br />

Fata-morgana, neshvatljiv spoj, proma&scaron;en eros. Svetla (Lav) stena (Jarac) je lepa samo iz daljine. Ekstremi toplog optimiste i hladnog pesimiste toliko su udaljeni da ih krilati bog ne može spojiti. Sre&#263;om oni se i retko sre&#263;u. U braku Lav trpi, pa &#263;e potražiti pomo&#263; izvan braka i Jarcu je potreban afrodizijak da bi zadržao vru&#263;eg Lava. Ovde nema papu&#269;ara, kralj i despot se ljute, ali za divno &#269;udo ne raskidaju brak dugo. &#268;esto je to duga tragedija, koja se može zavr&scaron;iti i nesre&#263;om, naro&#269;ito ako su lo&scaron;i aspekti vladaju&#263;ih planeta ova dva znaka Sunca i Saturna.<br />

<br />

<strong>LAV - VODOLIJA</strong><br />

<br />

Jaki principi, suprotne volje, ali prijatna polarnost pa se ovde stvaraju zanimljive veze. Njihovi su doživljaji iznad prose&#269;nih, eros koji odu&scaron;evljava. Brzo se povere i lako odlu&#269;e na seks ili brak. Lav u toku ljubavi ne vidi ekscentri&#269;nost partnera pa kasnije trpi; Vodolija voli da tu i tamo proba ne&scaron;to novo. Ali veza traje, mogu je pokvariti samo lo&scaron;i aspekti, vladaju&#263;e planete Vodolije, Urana. Lav voli smirenost i stalnost, ali Vodoliji pra&scaron;ta povremene izlete. U konvencionalnom dru&scaron;tvu bolje je da je Vodolija mu&scaron;ko. Krilati Eros onda igra kao dugine boje na oblaku.<br />

<br />

<strong>LAV - RIBE</strong><br />

<br />

Lav ovde mora da shvati da nikad ne&#263;e biti uredno erotski zadovoljen. Mora biti za&scaron;titnik nežnijega koji sve upija, pra&scaron;ta i trpi. Riba je ovde žrtva, papu&#269;ar, rogonja, sve podnosi. Lav zahteva, ali ne terori&scaron;e, radi ponosa toleri&scaron;e. Vežu ih op&scaron;ti ideali, briga o bolestima, deci i sl. Nikad se žestoko ne zaljubljuju, u brak ulaze smireno, erotski spoj je nekako mlak, ali brak se ne ru&scaron;i uprkos razlikama u telesnoj strasti i otmenosti duha. Konvencija, tradicija: klasi&#269;an primer katoli&#269;kog braka.</p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: horoskop lav lav ljubavni horoskop horoskop horoskopski znak lav ljubavni horoskop ljubavni horoskop lav