NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Blizanci - Ljubavni horoskop

Otkrijte kakav je vas ljubavni horoskop kao i slaganje vaseg znaka sa ostalim zodijackim znacima.

Blizanci - Ljubavni horoskop

<p>

<img alt="horoskop blizanci,blizanci ljubavni horoskop,horoskop,horoskopski znak blizanci,ljubavni horoskop,ljubavni horoskop blizanci" height="150" src="http://content.beomedia.com/media/images/gemini28.jpg" width="150" /></p>

<p>

<strong>ONA</strong> je de&#269;ija du&scaron;a, pristup jednostavan i lak, dozvoljava zadirkivanje pa i ljubljenje. Nedužan flert, voli milovanje ali je ne zanima strastveni stisak, me&scaron;a fkcije i stvarnost pa ose&#263;aj izbije u nezgodnom momentu. Me&#273;utim, za brak pravi ra&#269;unicu. Voli muža, druga i ljubavnika, bezbrižna shvatanja, koja se dive njenoj svežini. Slatka ironija, mrzi dramatizovanje, smetaju joj upadice, raduje se sme&rsaquo;nim poklonima, s malo humora razbije mrzovolju. Ovaj &#273;avol&#269;i&#263; prozire moral, povr&scaron;no je poljubi i ve&#263; je zadovoljena. Dosadi joj monotonija, &#269;esto u koitusu izmi&scaron;lja nove poze. O deci ipak brine. Ne planira neverstvo, padne slu&#269;ajno na izletu, žurci, iz &#269;iste znatiželje. Ina&#269;e nudi i neda, ima spremnu temu za odbranu, deluje &scaron;armom i ube&#273;uje da si od nje imao sve. Jo tesna i nezgodna. Ako je bludnica, onda uglavnom za novac. Cena po kaputu.<br />

<br />

<br />

<strong>ON</strong> je dim, &#269;as ovde &#269;as onde, povija se prema svakom vetru. Nemiran, pokretljiv, nesiguran, ne drži do ponosa. Pol nenagla&scaron;en, ponekad hermafrodit, biseks, multiseks. Nema kompleksa ni erotskih dilema. &#268;ezne za lakim senzacijama, promenljivim malim uzbu&#273;enjima, bez toga nema stimulacije. Te&scaron;ko se vezuje uz ku&#263;u. Kao partner u ku&#263;i dobar, tro&scaron;i na ku&#263;no dru&scaron;tvo, razonodi ga vicevima i svojom pri&#269;om. Dosta je naivan i potreban mu je partner sa ja&#269;im principima. Dublji i stalni poslovi ga zamaraju. Svaka nova situacija ga razvedri i oja&#269;a. Za svoju ženu to je vrabac koji doleti i odleti, ni zavisti ni ljubomore, slu&#269;ajno neverstvo zamaže nekim humorom. Ali u ku&#263;u nikad ne uvodi ljubavnicu. Ako ga dru&scaron;tvo ne povu&#269;e osta&#263;e stalno veran. Po&scaron;to ne zna da mrzi, ni ljubav mu nije duboka. Ulazak u brak dobro planira, ali decu ne zna o&#269;inski podu&#269;avati. Eros ga ne zanima, ne zna &#269;ak ni ljubiti, op&scaron;ti u nekoj žurbi, osvaja trikovima, komplimentima, poklonima, nasr&#263;e, oble&#263;e, laska, suparnik ne može do&#263;i do re&#269;i od njega. Li bez proporcija, masa poklona bez vrednosti, more fraza bez dubine; pravu ženu te&scaron;ko može uzbuditi i zadovoljiti.<br />

<br />

<br />

<strong>Slaganje Blizanaca sa ostalim znacima Zodijaka</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<strong>BLIZANCI - OVAN</strong><br />

<br />

Plamen (Ovan) se na vetru (Blizanci) razgori, ugasi, a postoji opasnost i od požara. Zna&#269;i treba paziti na meru. Gde ima vatre ima i dima. Ova dva tipa se brzo otkriju i povere, a ljubav na prvi pogled nije bez opasnosti. Plameni Ovan ne&#263;e biti uredno zadovoljen zbog brzoplete povr&scaron;nosti partnera i veza je nestabilna. Kona&#269;ni akt je neistovremen, orgazma nema i potrebno je sve dobro izanalizirati ako se želi stalnije zadovoljstvo. Za održavanje ovakve veze dobro je raspodeliti posao. Ovan gori i stvara, a okretni Blizanac vr&scaron;i evidenciju, dobavlja veze, rukuje dokumentacijom. Muž Blizanac obasipa ženu masom bezna&#269;ajnih poklona; žena Blizanac skaku&#263;e oko muža Ovna, i ako prejak eros Ovna ili prejaka znatiželja Blizanaca stvar ne pokvari u mla&#273;im danima, &#269;eka ih sretnija starost.<br />

<br />

<strong>BLIZANCI - BIK</strong><br />

<br />

Žedni busen (Bik) nema &scaron;ta da upije od dima (Blizanci). Pojmovi o užitku su razli&#269;iti koliko i karakteri, ali na polju dnevnog prakti&#269;nog života oni se dobro snalaze. Bik gomila, a Blizanac prikuplja. Veze i protekcije koriste savr&scaron;eno. Erotski spoj je proma&scaron;en. Bik je dubok, staložen i želi trajni akt do kulminacije, Blizanac je povr&scaron;an i želi da &scaron;to pre svr&scaron;i. Nijedan od partnera ne doživljava istinsku intimnost i erotsko zadovoljstvo.<br />

<strong><br />

BLIZANCI - BLIZANCI</strong><br />

<br />

Dim (Blizanci) se sa dimom me&scaron;a, razlike im o&#269;igledno ne smetaju; svakom se vetru jednako povijaju. Povr&scaron;no zainteresovani, bez uvijanja i pretvaranja tr&#269;e za senzacijama. Povr&scaron;na laka uzbu&#273;enja; okolina se zabavlja na njihov ra&#269;un; a orgazam - ba&scaron; ih briga. Njihova se sre&#263;a ostvaruje time &scaron;to stvari ne shvataju dramati&#269;no, normalno ih prati de&#269;ija radost. Ipak u dru&scaron;tvu i u zajedni&#269;kom poslu se ne mogu podneti. Oba ho&#263;e da briljiraju u dosetkama i poslovnoj okretnosti. U braku je lak&scaron;e, jer jedan je u ku&#263;i, drugi je napolju. Ako ih neko kritikuje, prave se neve&scaron;ti i misle: Za dobrim se konjem diže pra&scaron;ina.<br />

<br />

<br />

<strong>BLIZANCI - RAK</strong><br />

<br />

Jedino &scaron;to ova dva znaka može vezati su uspomene iz detinjstva, dim (Blizanci) na izvoru (Rak). Vole putovanja, jedro uvek &#269;eka; ali dok Blizanac beži Rak se vra&#263;a. Razlike u pogledu doma i brige o deci su velike; prirodnije je ako je u ovoj vezi žena Rak, ona dobro drži ku&#263;u, sa ognji&scaron;ta dim se diže napolje. Blizanac &#263;e lako na&#263;i sredstva za život, a Rak je dobar blagajnik, pa &#263;e ku&#263;a biti bezbedna. Ose&#263;ajni život Raka je dublji, kod Blizanaca je povr&scaron;an, ali &#263;e i on na svaku primedbu rado ispravljati nedostatke. Me&#273;u njima je neki oblik narcisnog erosa, javnost tu nema uvida, oni se ne uzbu&#273;uju ni radi erosa ni radi javnosti.<br />

<br />

<br />

<strong>BLIZANCI - LAV</strong><br />

<br />

Dim (Blizanci) na svetlu (Lav) je lep&scaron;i, svetlo bez dima prazno. Velike su ovde razlike erosa i psihe, za javnost fatamorgana. Brak volje (Lav) i intelekta (Blizanci), oslobo&#273;eni su svih predrasuda, ose&#263;anja nisu duboka, ljubomori tu nema mesta, oni su sretni jer stvari gledaju realno. Nadopunjuju se u javnom radu, dru&scaron;tvu, izletima, &scaron;koli, nastupima. Naravno je da &#263;e Lav imati vode&#263;u ulogu, a Blizanac biti pomaga&#269;, sufler; zlu ne trebalo i papu&#269;ar. Erotska strana ne&#263;e biti u redu (naro&#269;ito Lava), ali Blizanac nema zahteva, a Lav ne&#263;e da stvar komentari&scaron;e. Pred o&#269;ima javnosti to ponekad li&#269;i na brak snobova.<br />

<br />

<strong><br />

BLIZANCI - DEVICA</strong><br />

<br />

Pesak u o&#269;ima javnosti. Ova dva znaka su na priredbama svuda zajedno; u ku&#263;i eros nema dubinu, razlika je u brzini uzbu&#273;ivanja, pri aktu nekad i povreda ukusa. Devica je na to osetljivija pa traži da se negde izjada. Ako je Merkur (vladaju&#263;a planeta oba znaka) u lo&scaron;im aspektima do&#263;i &#263;e do razlaza. Veze nisu jake pa to pro&#273;e skoro bezbolno. Oba znaka lako i brzo reaguju, ponekad se razi&#273;u samo zato &rsaquo;to jedan želi koitus ujutro, a drugi uve&#269;e. Orgazma ina&#269;e nema. Ali oni su na istoj strani kad je u pitanju biznis, prakti&#269;an život i dnevne potrebe.<br />

<br />

<br />

<strong>BLIZANCI - VAGA</strong><br />

<br />

Dim (Blizanci) i lahor (Vaga), lako poznanstvo, obi&#269;no uz neku razonodu, a brak nastupa nepredvi&#273;eno. Na ulici su ispod ruke, zajedno kupuju, putuju, luduju; ali u ku&#263;i nije sve u redu. Brze i lake emocije kod oba znaka; erotski &#263;e Vaga biti prikra&#263;ena, ali pažnja i opho&#273;enje od strane Blizanaca uvek &#263;e stvari popraviti. Ljubljenje, kao i koitus, su nekako suvi; dim na vetru. Me&#273;utim, zbog samog erosa ne&#263;e se rastati. Brak prati neka svežina.<br />

<br />

<br />

<strong>BLIZANCI - &Scaron;KORPIJA</strong><br />

<br />

Prvi povr&scaron;an i nestalan, drugi dubinski i u sre&#273;enom toku. Blizanac apsorbuje, &Scaron;korpija se neda apsorbovati. Dim (Blizanci) se kona&#269;no slegne na reku (&Scaron;korpija), a ona dalje te&#269;e. Tako Blizanac ne može da mrdne, jedino pod papu&#269;om može da doživi ne&scaron;to dublje. Ovo su veze poverenja i otvorenosti. &#268;esto odli&#269;na saradnja: Blizanac s masom &#269;injenica i analiza, &Scaron;korpija sa jakom koncentracijom i sintezom, tako Blizanac po&scaron;tuje svog &#269;udesnog partnera i boji se da ga ne izbaci iz koncepta, iz re&#269;nog toka. Dim se slegne. Za ovu vezu odnos vladaju&#263;ih planeta Marsa i Merkura je od izuzetne važnosti; može usre&#263;iti ili unesre&#263;iti vezu. Normalno, bolje je ako je &Scaron;korpija mu&scaron;karac, a Blizanac žena.<br />

<br />

<br />

<strong>BLIZANCI - STRELAC</strong><br />

<br />

Uvek se drže jedan drugoga, jer gde ima vatre (Strelac) ima i dima (Blizanac). Spontana i jednostavna klima. Poznanstvo preko dalje rodbine, putovanja ili pisanja. Tako&#273;e se mogu sresti na interpretacijama ideja. Otvoreno i jednostavno zbližavanje. Lako milovanje, golublje ljubljenje i kona&#269;no vrlo sretna erotska veza. Podavanje ide spontano, bez razmi&scaron;ljanja. Sam akt je dodu&scaron;e brz ali to toplina odnosa usaglasi. Vetar (Blizanci) postaje topliji, žar (Strelac) svetliji. Nejasno&#263;e u interpretacijama mute odnose, zato je potrebno ipak pogledati uporedne aspekte.<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>BLIZANCI - JARAC</strong><br />

<br />

Vetar (Blizanci) po kamenu (Jarac)! Kontakt se &#269;ak i ne ose&#263;a. Blizanac nezadrživo beži, Jarac hladno str&#269;i. Ljubav je od po&#269;etka mlaka i treba prona&#263;i neki drugi interes da bi se jedva na&scaron;li pred oltarom. Filozofija, industrija ili ekonomska ra&#269;unica; eros nikako. Blizanac je prebrz i neozbiljan, drugi prespor i konzervativan. Ni smisla ni užitka, svako igra igru za sebe, koitus proma&scaron;en. Nekad jedan drugome posluže, a tu Blizanac uvek ima podre&#273;enu ulogu. Samo malo vetre i dim (Blizanac) &#263;e nestati, kamen (Jarac) ostati.<br />

<br />

<br />

<strong>BLIZANCI - VODOLIJA</strong><br />

<br />

Dim (Blizanac) i oblak (Vodolija) teraju i vole jedan drugoga. Nagli, spontani susreti; kontakti bez predrasuda; brzo se poveravaju bez analize ima li veza uop&scaron;te smisla. Nekad &#269;ak i olako pre&#273;u i na perverzije. Vežu ih ideali muzike, književnosti i sl. a kao sangvinici zajedno se i brzo odlu&#269;e na putovanja, avanture, dru&scaron;tvo. Uvek su u lovu za senzacijama i novotarijama, stvaraju nova i nova poznanstva. Dubinsku intimu ne dožive, ali su zato oslobo&#273;eni od potresa ljubomore. Blizanac je povr&scaron;an, a Vodolija je dublja i stvari intuitivno prozire. Brak može nenadano puknuti kao &scaron;to je nenadano i do&scaron;ao, ako su aspekti vladaju&#263;ih planeta Merkura i Urana lo&scaron;i.<br />

<br />

<br />

<strong>BLIZANCI - RIBE</strong><br />

<br />

Dim (Blizanci) na talasu (Ribe) se te&scaron;ko održava, punim jedrima nikad oni ne&#263;e zaploviti. Razlike su velike: Blizanac prakti&#269;an, nemiran, brz, bestidan,... Riba mirna, dubokih ose&#263;anja, spora, religiozna i to se mora odraziti na polju erotskog takta i kontakta. Brzina akta je razli&#269;ita i spoj nepotpun. Bolje je da je Riba žensko, jer zna da trpi sve udarce kao bezbolno, zna da se žrtvuje, vra&#263;a partnerove dugove, stvar izgladi. Nekad ih vežu rodbinske veze; deca manje. Ako je vetar (Blizanac) ja&#269;i on gura talas (Ribu), ali u prvoj prilici &#263;e jedan izneveriti. Riba ume da se smiri i trpi, ali Blizanac ne trpi ni&scaron;ta pa ni neizvesnost; Blizanac &#263;e pobe&#263;i.</p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: horoskop blizanci blizanci ljubavni horoskop horoskop horoskopski znak blizanci ljubavni horoskop ljubavni horoskop blizanci