NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Skorpija - Ljubavni horoskop

Otkrijte kakav je vas ljubavni horoskop kao i slaganje vaseg znaka sa ostalim zodijackim znacima.

Skorpija - Ljubavni horoskop

<p>

<img alt="horoskop skorpija,skorpija ljubavni horoskop,horoskop,horoskopski znak skorpija,ljubavni horoskop,ljubavni horoskop skorpija" height="150" src="http://content.beomedia.com/media/images/scorpio28.jpg" width="150" /></p>

<p>

<strong>ONA</strong> je atraktivna vamp žena, o&#269;arava i fascinira svojom magijom i magnetizmom vi&scaron;e nego lepotom. Privla&#269;i pažnju po salonima, iz zagonetnog tamnog pogleda izbija strast koja nudi fatalne pustolovine. Ne otkriva ljubav jer strepi od proma&scaron;aja. Osvaja sa lako&#263;om a odbacuje bezobzirno. Nezna da pra&scaron;ta, raskid makar iz o&#269;igledne zablude, ne&#263;e povu&#263;i. Gde god podmetne svoju pohotu osiguran joj je uspeh, neminovan i poguban. Ako odlu&#269;i da se nametne sa lako&#263;om &#263;e slomiti suparnicu. Prezire snobove. Ako se prepusti ljubomori gubi vlast nad sobom i do kraja ruinira život. Podozriva je i kontroli&scaron;e muža, &#269;uva ga, ona je u pantalonama, ali mužu ne stvara suvi&scaron;ne izdatke. Aktivno&scaron;&#263;u i pasivno&scaron;&#263;u najvi&scaron;e na&scaron;kodi sama sebi: silovite želje, strast, o&scaron;tar jezik, sukob sa zakonom; nije slu&#269;ajno ovaj znak rodio najvi&scaron;e ve&scaron;tica. Jo rutava, preuska ili pre&scaron;iroka; &scaron;umska ponornica, crna jama &scaron;to vu&#269;e u ambis. Neverna je samo da bi utolila požudu, obe&#263;a i održi obe&#263;anje. Padne na pri&#269;e iz crne magije, Kama Sutra i sl. Slaže ubedljivo. U starosti nadžakbaba.</p>

<p>

<strong>ON</strong> ne poznaje sredinu, ho&#263;e sve ili ni&scaron;ta. Oprezno se upu&scaron;ta u veze i zato propusti brojne prilike. &#268;im u&#273;e u odnos zaokuplja sa tolikom snagom i stra&scaron;&#263;u, da ona nema daha osvrnuti se na drugoga. Osvrne li se, on kida i prezire. Terori&scaron;e svojim ose&#263;anjima partnerku a u dubini &#269;uva zalihu osvete da u datom momentu sru&scaron;i svu izgra&#273;enu sre&#263;u. Potrebno mu je dosta dobrih aspekata pa da se i druga strana sa njim usaglasi. To je reka koja dere sebe i oko sebe. Nesvakida&scaron;nji crni nimbus. Gord i fanatik u ose&#263;anjima, u brak ulazi da bi smirio pohotu. U ljubomori spreman na zlo&#269;in. Ponekad zna da bude i miran i apstinentan; ne brani se ako ga okrivljuju, ali &#269;im prekipi, žestokom ironijom i sarkazmom prkosi smrti. Ne daje poklone, ne prima sau&#269;e&scaron;&#263;a, opasno je provocirati ga. Neverstvo ne pra&scaron;ta. Potrebna mu je drugarica radi uzbu&#273;enja. Ako je smiren, ženu ume da zaludi i veže za sebe. Li prodoran, u orgazmu luda&#269;ki izgled. Mrk, platina-ten, žestok &#269;ak i kod ljubljenja.</p>

<p>

<strong>Slaganje &Scaron;korpije sa ostalim znacima Zodijaka</strong></p>

<p>

<strong>&Scaron;KORPIJA - OVAN</strong><br />

Vatra (Ovan) plamti uzbrdo, a reka (&Scaron;korpija) dere nizbrdo - kakav tu može biti spoj i saglasnost? Strasti imaju na pretek, to je u mladosti gvož&#273;e i magnet. Tek kasnije se ispolje dva zla, vatra i voda, oba siloviti i zasukani, ho&#263;e da diriguju, a ne podnose diktat. Ako je Mars (vladar oba znaka) nagla&scaron;en ovaj spoj je vrlo opasan, ali ako su aspekti dobri onda se žrtvuju i drug za druga strada. Lo&scaron;i aspekti donose tragedije. Zbog dokazivanja ja&#269;ine strasti, u mladosti se nadme&#263;u do iznemoglosti pa to dovodi do ru&scaron;enja seksa. Prigovor da jedan od partnera ne zna ili ne može, brzo razori brak. S puno smirenosti ovde bi se razigrao goru&#263;i akt, ali se uvek jedan pla&scaron;i &scaron;ta &#263;e re&#263;i onaj drugi. Požar može da ispari potok, a reka da ugasi vatru.</p>

<p>

<strong>&Scaron;KORPIJA - BIK</strong><br />

Obala (Bik) prati reku (&Scaron;korpija) do smrti. Vrlo snažno telesno privla&#269;enje, raspirivanje strasti, mogu&#263;nost ljubomore. Dva najizrazitija erotska tipa na kojima može cela knjiga da se napi&scaron;e. Nesuglasice dolaze od toga &scaron;to Bik želi da sve sre&#273;uje i prikuplja, a &Scaron;korpija jure&#263;i za svojim ciljevima sve razbacuje i zanemaruje. Uve&#269;e se obavezno pomire, a polna privla&#269;nost je toliko bu&#269;na i tu se savetuje umerenost. Orgazam je dnevno-no&#263;ni pratilac, dok crv ljubomore spava izme&#273;u oba jastuka.</p>

<p>

<strong>&Scaron;KORPIJA - BLIZANCI</strong><br />

Prvi povr&scaron;an i nestalan, drugi dubinski i u sre&#273;enom toku. Blizanac apsorbuje, &Scaron;korpija se neda apsorbovati. Dim (Blizanci) se kona&#269;no slegne na reku (&Scaron;korpija), a ona dalje te&#269;e. Tako Blizanac ne može da mrdne, jedino pod papu&#269;om može da doživi ne&scaron;to dublje. Ovo su veze poverenja i otvorenosti. &#269;esto odli&#269;na saradnja: Blizanac s masom &#269;injenica i analiza, &Scaron;korpija sa jakom koncentracijom i sintezom, tako Blizanac po&scaron;tuje svog &#269;udesnog partnera i boji se da ga ne izbaci iz koncepta, iz re&#269;nog toka. Dim se slegne. Za ovu vezu odnos vladaju&#263;ih planeta Marsa i Merkura je od izuzetne važnosti; može usre&#263;iti ili unesre&#263;iti vezu. Normalno, bolje je ako je &Scaron;korpija mu&scaron;karac, a Blizanac žena.</p>

<p>

<strong>&Scaron;KORPIJA - RAK</strong><br />

Izvor (Rak) i reka (&Scaron;korpija) su po&#269;etak i kraj neprekidnog toka stvaranja iz &#269;ega su ponikli mitovi podzemnog sveta. Ovo su sudbinski važne veze, ne mogu ih pokvariti ni lo&scaron;i aspekti. &Scaron;korpija je ljubomorna, ali Rak op&#269;injava svojom verno&scaron;&#263;u; &Scaron;korpija beži iz ku&#263;e i bori se na raznim frontovima, ali &#269;im do&#273;e ku&#263;i smiri se u toplom krilu Raka. Žestoka &Scaron;korpija traži sve ili ni&scaron;ta, za izdaju ubija, ali ga topli Rak uvek smiruje. Ako je Rak mu&scaron;karac ne gine mu da bude papu&#269;ar. Pri dodiru se uzbude emocije; koitus je vlažan ali ipak krunisan vrhunskim užitkom. Preporu&#269;uje se umerenost.</p>

<p>

<strong>&Scaron;KORPIJA - LAV</strong><br />

Oba tipa su jake volje, ali takve da se nekako mimoilaze. U mladosti je jaka strast, to ih privu&#269;e, kasnije se nadme&#263;u i stvar upropaste. Koitus je silan, tako da ga žena ne može nikad zaboraviti. Ali ovo je ipak klasi&#269;no nepovoljan odnos: silne volje i velike nevolje. Ako su aspekti dobrih planeta dobri, ostaju &#269;vrsto vezani ceo život, ali ako nisu onda jedan gubi ljubav i ostaje zale&#273;en do kraja života. Aspekti vladaju&#263;ih planeta ova dva znaka Sunca i Marsa, ako su dobri izdrže u zajedni&#269;kim službama, ali ako su lo&scaron;i može do&#263;i &#269;ak i do ubistva. Lo&scaron;i aspekti ina&#269;e donose intrige, nasilje, despotizam, slom. Bez uvida u horoskop, igra se ne bi trebala zapo&#269;injati.</p>

<p>

<strong>&Scaron;KORPIJA - DEVICA</strong><br />

Pesak (Devica) i reka (&Scaron;korpija) se me&#273;usobno pre&#269;i&scaron;&#263;uju. To važi za ova dva tipa koja se uzajamno unapre&#273;uju, naro&#269;ito ako se bave nekim istraživa&#269;kim radom. Razlike u seksu su me&#273;utim prevelike. &Scaron;korpija je strastvena, ali on nekako udesi koitus da sam sebe zadovolji. Tako intelektualna veza ostaje &#269;vrsta, jer Devica nema &scaron;ta da prigovori, a &Scaron;korpija se ne bavi sitnicama. Bolje je ako Devica prikuplja materijale, a &Scaron;korpija ih povezuje. Jo&scaron; je bolje ako imaju zajedni&#269;ka putovanja. Samo ako su aspekti Merkura i Marsa (njihovih vladaju&#263;ih planeta) lo&scaron;i, brzo &#263;e do&#263;i do prekornih re&#269;i. Devica &#263;e pognuti glavu ali ne zna da prekine gun&#273;anje, a &Scaron;korpija odlu&#269;no traži izlaz iz netrpeljivosti.</p>

<p>

<strong>&Scaron;KORPIJA - VAGA</strong><br />

Vaga bezrazložno kritikuje i brzo ispravlja. Ali to je ve&#263; kasno za &Scaron;korpiju koja je zlopamtilo. Nesporazum je i zbog povr&scaron;nosti Vage i duboke koncentracije i &#263;utljivosti &Scaron;korpije. Ali ipak nežni stil i lake emocije Vage i strasni žar &Scaron;korpije, stalno privla&#269;e oba tipa. U mladosti su to dubinski doživljaji; nije potreban potpun koitus pa da se doživi orgazam. Kasnije je to sve teže; oba partnera su osetljiva na provokacije: Vaga olako tro&scaron;i novac, &Scaron;korpija se premalo brine o materijalnim stvarima, ina&#269;e je podozriva i lako posumnja. Ako su erotske planete (ina&#269;e njihovi vladari) u lo&scaron;im aspektima, to je strast bez ljubavi i tragi&#269;an kraj. U protivnom &#263;e Vaga primati rentu od smrti &Scaron;korpije.</p>

<p>

<strong>&Scaron;KORPIJA - &Scaron;KORPIJA</strong><br />

Reka i pritoka. Pove&#263;avaju svoje ambicije, težnje, transcedentne ideje. Poljubac vlažan, koitus posle predigre bu&#269;an. Ipak drže neku meru i ne razme&#263;u se previ&scaron;e. Malo ljubomore je korisno, vi&scaron;e opasno, a najgore ako se jedan od partnera lo&scaron;e izrazi o potenciji drugoga. Dobri aspekti Marsa (vladajuce planete ovog znaka) daju izuzetan par, aspekti sa Venerom su znak braka iz strasti, ali koji traje, jer ih veže du&scaron;evno. Lo&scaron;i aspekti Marsa i Venere govore o tome da i ljubomora može da razori brak. Okultizam, filozofija, hemija ih vežu i odvra&#263;aju pažnju od erotskih sva&#273;a.</p>

<p>

<strong>&Scaron;KORPIJA - STRELAC</strong><br />

Reka (&Scaron;korpija) na žar (Strelac), požar na potok. Dve žestoke strasti ali razli&#269;itih priroda, voda i vatra. Takmi&#269;enje paljenja i ga&scaron;enja, iskre, vodopadi. Lako se otkriju i poveravaju u ozbiljnim razgovorima o svetskim temama: pravo, filozofija, pravda, astronomija, politika, mistika itd. i s takvih tema i u&#269;vr&scaron;&#263;enog poverenja polako pre&#273;u na intimne odnose. &Scaron;korpija name&#263;e &#269;ar neistraženog erosa, Strelac odgovara otkrivaju&#263;i jednostavno telesne draži. Igra je veoma zanimljiva, orgazam &#269;est, ali jedan se mora iscrpeti. Ovo je igra crne i bele magije i ako su kojim slu&#269;ajem Mars i Jupiter (njihove vladaju&#263;e planete) u lo&scaron;em aspektu, polako se razvija razorna seksualna mržnja.</p>

<p>

<strong>&Scaron;KORPIJA - JARAC</strong><br />

Tiha reka (&Scaron;korpija) breg (Jarac) roni. Posle strpljivog opsedanja tvr&#273;ava mora pasti. Ovi odnosi po&#269;inju sa punom ozbiljno&scaron;&#263;u: dodir ruke, milovanje, postepeni uvod. Do jakog uzbu&#273;enja te&scaron;ko može do&#263;i, jer nedostaje vatra. Povezuje ih razgovor o ozbiljnim temama, tragedijama i sl. ili zajedni&#269;ki rad na istraživanju. Ako su im Mars i Saturn (njihove vladaju&#263;e planete) u lo&scaron;em aspektu dožive zajedni&#269;ku tragediju i dugo nose drug druga u uspomeni. Ina&#269;e zbog same &#269;vrsto&#263;e elementa znaka, pa i hladno&#263;e, veza se može dugo održati. Devojka se predugo opire, nekad &#269;ak i u prvoj bra&#269;noj no&#263;i. Toplina igra veoma zna&#269;ajnu ulogu.</p>

<p>

<strong>&Scaron;KORPIJA - VODOLIJA</strong><br />

Reka (&Scaron;korpija) i oblak (Vodolija) je zagonetna veza: magla, rosa, ki&scaron;a, grad. Iznenadno uzbu&#273;enje, magnetsko privla&#269;enje, govor i pogled puni su skrivenog erosa i jedan drugoga, rekli bi smo, nikad ne prou&#269;e do dna prirode. Na prve poljupce se prelazi lako, dalje vec teže. Punom koitusu kao da jo&scaron; ne&scaron;to nedostaje. U po&#269;etku ki&scaron;a rominja, a u oblacima sniva grom. Izuzetno orginalna i misti&#269;na veza; ali ako je Mars u lo&scaron;em aspektu sa dalekim planetama uvek može do&#263;i (ali i ne mora) do izuzetne tragedije. Kod tipova koji se bave metafizikom ovakva veza je obi&#269;no harmoni&#269;na i izuzetna. Ili ako oba partnera studiraju astrologiju.</p>

<p>

<strong>&Scaron;KORPIJA - RIBE</strong><br />

Reka (&Scaron;korpija) se izliva u more (Ribe), na u&scaron;&#263;u svoje ime gubi. I morski talas se izgubi uz reku. Prvi kontakt nekako stidljiv, kasnije se nekako &#269;ude kad je to do&scaron;la intimnost. Poljubac vlažan i pretrpljen za uvod. Koitus mokar i intiman, mokrina ih tera da se to leti izbegava. Intimnost strogo &#269;uvaju, ne pokazuju se goli jedno drugom, ali orgazam je redovan. Temperamenti se slažu iako nisu istog tempa u akciji. Bolje je ako je &Scaron;korpija mu&scaron;karac, da on da intonaciju; u suprotnom mora biti papu&#269;arevi&#263;. Veoma je važan start u ljubavi. Ako kojim slu&#269;ajem imaju lo&scaron;e aspekte izme&#273;u Marsa, Jupitera i Neptuna bolje je da spavaju odvojeno i &#269;ekaju momenat obostrane saglasnosti. Ina&#269;e im prete nerazja&scaron;&#263;eni odnosi sa lo&scaron;im ishodom na kraju.<br />

&nbsp;</p>Podeli na Facebook-u

ključne reči: horoskop skorpija skorpija ljubavni horoskop horoskop horoskopski znak skorpija ljubavni horoskop ljubavni horoskop skorpija